Зразок дисциплінарної скарги


Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження

 

вул. Юрія Іллєнка, 81-Б

м. Київ, 04050

 

 

Дисциплінарна скарга

про вчинення прокурором (прокурорами) дисциплінарного проступку

(дисциплінарна скарга)

 

1. Інформація про скаржника:

 

1.1.Скаржник*____________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, для адвоката – зазначити № та дату видачі  свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката)

1.2. Адреса місця проживання (перебування) фізичної особи, адреса для листування або місцезнаходження юридичної особи*

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

1.3. Засоби зв’язку*:  ____________________________________________________________________

(домашній, робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса (за наявності)

1.4.Статус скаржника: ____________________________________________________________________

(сторона, третя особа, представник сторони (адвокат), інші особи тощо)

 

2. Інформація про прокурора (прокурорів)*:

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові та посада прокурора (прокурорів), щодо якого (яких) подається дисциплінарна скарга)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

3. Інформація у кримінальному провадженні чи судовій справі:__________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(якщо неналежна поведінка прокурора (прокурорів) мала місце під час досудового розслідування, судового розгляду, за наявності інформації зазначити номер провадження чи справи, сторін у справі, предмет судового розгляду; за наявності судового рішення, його  дату та номер)

 

4. У чому полягає неналежна поведінка прокурора (прокурорів)?*

(зазначте одну або кілька підстав дисциплінарної відповідальності прокурора (прокурорів) згідно з частиною першою статті 43 Закону України «Про прокуратуру»:

ÿ        невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;

ÿ        необґрунтоване зволікання з розглядом звернення;

ÿ        розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокуророві (прокурорам) під час виконання повноважень;

ÿ        порушення встановленого законом порядку подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

ÿ        вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури;

ÿ        систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики;

ÿ        порушення правил внутрішнього службового розпорядку;

ÿ        втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення;

ÿ        публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості.

 

5. Відомості про факт вчинення прокурором дисциплінарного проступку*:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(день, місяць, рік або період часу, коли прокурором (прокурорами) допущено неналежну поведінку, зазначте факти з цього приводу)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують наведені у дисциплінарній скарзі відомості*:

(зокрема, відповіді на звернення, судові рішення, інші документи, що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі факти)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

З огляду на вищевикладене прошу притягнути прокурора (прокурорів)* (прізвище, ім’я, по батькові та посада прокурора (прокурорів)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

до дисциплінарної відповідальності.

 

До дисциплінарної скарги додаю:

1._______________________________________________________________________________________________________________________________________

(зокрема, документи, які посвідчують повноваження адвоката, копії судових рішень та інших документів, що підтверджують зазначені відомості)

2._______________________________________________________________________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________________________________________________________________________

Усі зазначені мною відомості та подані матеріали є правдивими. Я обізнаний із тим, що у разі поширення недостовірної інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності.

 

«___» ____________ 20___ року*                                                      ____________

                                                                                                                         (підпис скаржника або його представника)*

Примітки:

1. Прізвище, ім’я, по батькові скаржника і прокурора (прокурорів) у пунктах 1 і 2 дисциплінарної скарги потрібно зазначати в називному відмінку друкованими літерами. Інші відомості слід вносити чітким, розбірливим почерком.

2. Письмова дисциплінарна скарга може бути надіслана поштою або передана до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження.

3. Право на звернення до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження із дисциплінарною скаргою про вчинення прокурором (прокурорами) дисциплінарного проступку має кожен, кому відомі такі факти.

4. Особа, яка подає дисциплінарну скаргу, має перевірити факти, які можуть тягнути за собою дисциплінарну відповідальність прокурора (прокурорів), до подання такої скарги.

5. Не допускається зловживання правом звернення до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, у тому числі ініціювання питання відповідальності прокурора (прокурорів) без достатніх підстав, використання такого права як засобу тиску на прокурора у зв’язку зі здійсненням ним повноважень.

6. Дисциплінарне провадження щодо прокурора (прокурорів) не може бути відкрите за дисциплінарною скаргою, що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку, а також за анонімними заявами та повідомленнями.

7. Відповідно до частини другої статті 46 Закону України «Про прокуратуру» член відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, своїм вмотивованим рішенням відмовляє у відкритті дисциплінарного провадження, якщо:

1) дисциплінарна скарга не містить конкретних відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку прокурора;

2) дисциплінарна скарга є анонімною;

3) дисциплінарна скарга подана з підстав, не визначених статтею 43 цього Закону;

4) з прокурором, стосовно якого надійшла дисциплінарна скарга, припинено правовідносини у випадках, передбачених статтею 51 цього Закону;

5) дисциплінарний проступок, про який зазначено у дисциплінарній скарзі, вже був предметом перевірки і щодо нього відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, прийняв рішення, яке не скасовано в установленому законом порядку.

8. Відповідно до частини четверної статті 48 Закону України «Про прокуратуру», рішення про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора може бути прийнято не пізніше ніж через рік із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці.

9.Особа, яка подає скаргу, запрошується на засідання відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, та має права й обов’язки, передбачені пунктами 38-41 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження.  


ЗРАЗОК - 


files/zrazok.docx