Вимоги до документів, які подають кандидати для участі в доборі на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора


Для участі в доборі кандидатів на посаду прокурора особа подає до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – КДКП) через її Секретаріат такі документи:

1. Заяву про участь у доборі кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора у письмовому чи друкованому вигляді. Заява повинна бути оформлена відповідно до встановлених вимог (додаток 1 Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора місцевої прокуратури,  далі – Положення):
- обсяг –  1 арк;
- формат аркуша – А 4;
- шрифт – Times New Roman;
- розмір шрифту – 14 pt;
- міжрядковий інтервал – 1;
- відступи: від лівого краю аркуша – 30 мм, від верхнього та нижнього – 20 мм, від правого – 10 мм;
У разі особистого подання документів кандидатом копії подаються одночасно з оригіналами для перевірки відповідності та засвідчення копій уповноваженою посадовою особою Секретаріату.

2. Копію паспорта громадянина України (копії всіх заповнених сторінок).

3. Анкету кандидата на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора, що містить інформацію про особу, заповнюється у друкованому вигляді або від руки (ручкою) чітким розбірливим почерком (додаток 2 Положення).

4. Автобіографію кандидата на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора. 
Автобіографія викладається в довільній формі, власноручно написаній особою, що її складає, у якій описується життя та діяльність у хронологічній послідовності. Основними складовими її тексту є прізвище, ім’я, по батькові (повністю в називному відмінку), число, місяць, рік і місце народження, відомості про навчання (роки й місце, здобута освіта та спеціальність за дипломом тощо), відомості про трудову діяльність (коли, де, на якій посаді працював автор біографії, останнє місце роботи чи навчання та посада), відомості про громадську роботу, досягнення, заохочення, паспортні дані, місце реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, а також адреса електронної пошти. Відомості про сімейний стан та склад сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, де й ким працюють, посада та останнє місце роботи, місце реєстрації та проживання).
Крім того, зазначити, чи притягувався кандидат або його близькі родичі та члени сім’ї (відповідно до пункту 1 частини 1 статті 3 Кримінального процесуального кодексу України) до кримінальної чи адміністративної відповідальності, зокрема за корупційні правопорушення. У разі підтвердження такої інформації вказати дати та правопорушення, за які притягувалися.  

5. Копії документів про освіту, науковий ступінь та вчене звання. 
Копія диплома про вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту в іноземних державах та визнану в Україні в установленому законом порядку, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності).

6. Копію трудової книжки. Подається засвідченою в установленому порядку за місцем роботи особи. Якщо особа не працює та подає документи особисто, вона надає копію трудової книжки, яка засвідчується уповноваженою посадовою особою Секретаріату під час приймання документів, для чого одночасно надається оригінал трудової книжки.

7. Медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. 
Відповідно до змін у чинному законодавстві, а також втрати чинності наказу Міністерства охорони здоров’я від 30.07.2013 № 578, кандидат на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора зобов’язаний надати до Секретаріату медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, затверджену наказом МОЗ України від 17.01.2002 №12, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за №94/6382, та сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, затверджений наказом МОЗ України від 28.11.1997 №339, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.12.1997 за №589/2393.

8. Копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

9. Довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

10. Заяву, письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про особу з метою оцінки її готовності до роботи на посаді прокурора та на проведення щодо неї спеціальної перевірки (додаток 3, 4 додаються). 

11. Заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання (зразок додається).

Особа, яка претендує на зайняття посади прокурора місцевої прокуратури, також подає до Національного агентства з питань запобігання корупції в порядку, визначеному частиною першою статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У розділі 2.1. декларації особа повинна зазначити обійману посаду (або посаду, на яку претендує кандидат) як кандидат на посаду прокурора місцевої прокуратури. 
Для підтвердження факту подання декларації особи кандидат подає до Комісії роздруківку електронного повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції, що підтверджує її подання.
Копія паспорта громадянина України та військового квитка повинні містити копії всіх заповнених їх сторінок.
Для підтвердження стажу роботи в галузі права особа може подати посадову інструкцію, послужний список тощо.
До наданих документів додаються їх скановані копії, які надсилаються через офіційний веб-сайт Комісії.
Вимоги до сканованих копій документів:
- формат файлу – pdf;
- кожен документ має бути збережений в окремому файлі;
- назва файлу документа повинна містити прізвище, ініціали й рік народження кандидата, а також повне найменування документа (зразок: «Петренко І.І. 1975. Копія паспорта громадянина України»).
Скановані копії документів повинні бути якісно виготовлені, доступними для читання, повно й чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.
У разі особистого подання документів кандидатом копії подаються одночасно з оригіналами для перевірки відповідності та засвідчення копій уповноваженою посадовою особою Секретаріату.
У випадку подання особами документів шляхом їх надсилання засобами поштового зв’язку копії обов’язково повинні бути засвідчені ним особисто.
Документи надсилаються поштовим відправленням із описом вкладення.
Незалежно від способу подання документів їх скановані копії обов’язково надсилаються через офіційний веб-сайт Комісії.
На підставі надісланих копій документів кандидатів через офіційний веб-сайт Комісії формується електронне досьє кандидата.
Обов’язок правильності заяви та повноти оформлення документів покладається на особу, яка бажає взяти участь у доборі.
Приймання документів завершується в день, визначений в оголошенні як кінцевий термін їх подання.
Документи, що надійшли до КДКП поштою після завершення кінцевого терміну їх подання, розглядаються лише у випадку надсилання їх до КДКП у межах встановленого строку для подання документів.
КДКП на основі поданих документів до складання кваліфікаційного іспиту здійснює перевірку відповідності поданих документів встановленим вимогам, а також відповідності осіб вимогам, установленим до кандидата на посаду прокурора.
За результатами перевірки КДКП приймає рішення про допуск або недопуск особи до складання кваліфікаційного іспиту.
Комісія повідомляє кандидатів, допущених до кваліфікаційного іспиту, про дату, час і місце його проведення не пізніше ніж за сім днів до визначеної дати шляхом оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Комісії.