Загальна інформація

                 

Місія та статус

    Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, діючи на засадах верховенства права, законності, незалежності, відкритості і гласності, колегіальності, змагальності, неупередженості, об’єктивності та дотримання гарантій незалежності прокурора, визначає рівень фахової підготовки осіб, які виявили намір зайняти посаду прокурора, та вирішує питання щодо дисциплінарної відповідальності прокурорів, переведення та звільнення прокурорів з посади (частина перша статті 73 Закону України «Про прокуратуру», пункт 7 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження).

    Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів є колегіальним органом та юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства України (частина перша, друга статті 73 Закону України «Про прокуратуру»).

    Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів не входить в систему прокуратури України та не є органом прокурорського самоврядування.

Склад та умови для призначення на посаду члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

    Відповідно до частини першої статті 74 Закону України «Про прокуратуру» до складу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів входять одинадцять членів, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років, з яких:

1)п’ять прокурорів призначає всеукраїнська конференція прокурорів;

2)дві особи (вчених) призначає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ;

3)одну особу (адвоката) призначає з’їзд адвокатів України;

4)три особи призначає Уповноважений Верховної Ради України з прав людини за погодженням з комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого належить організація та діяльність органів прокуратури.

    На теперішній час з одинадцяти членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів не призначено двох, одного – з’їздом адвокатів України, одного - Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

    Відповідно до частин другої – третьої статті 78 Закону України «Про прокуратуру» голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів організовує її роботу та головує на її засіданнях, визначає обов’язки заступника, веде засідання комісії, представляє її у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, установами та організаціями, з органами інших держав та міжнародними організаціями.

    Обов’язки голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів у разі його відсутності виконує заступник голови.

    Секретар Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів організовує підготовку її засідань та несе відповідальність за організацію діловодства.

Функції, основні завдання та напрями діяльності

    Виходячи з положень частини першої статті 73 Закону України «Про прокуратуру» функціями Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів є: визначення рівня фахової підготовки осіб, які виявили намір зайняти посаду прокурора, вирішення питання щодо дисциплінарної відповідальності прокурорів, переведення та звільнення прокурорів з посади.

    Відповідно, до основних завдань Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів належить:

-забезпечення в межах компетенції формування прокурорського корпусу особами з належним рівнем фахової підготовки та їх подальшого кар’єрного зростання, виходячи з професійного рівня, досвіду, морально-ділових якостей та готовності до здійснення повноважень в органі прокуратури вищого рівня;

-здійснення дисциплінарного провадження на засадах змагальності, неупередженості, об’єктивності та дотримання гарантій незалежності прокурора, а також вирішення питання про звільнення прокурора з посади у випадках, встановлених Законом України «Про прокуратуру».

    Напрямами діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів:

-облік даних про кількість посад прокурорів, у тому числі вакантних та тимчасово вакантних;

-добір кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури;

-переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня;

-розгляд скарги на відмову у призначенні прокурора на адміністративну посаду;

-розгляд дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного провадження стосовно прокурорів;

-розгляд питання щодо звільнення прокурора з посади у випадках, встановлених Законом України «Про прокуратуру».

Повноваження

    Згідно з частиною першою статті 77 Закону України «Про прокуратуру» Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів:

-веде облік даних про кількість посад прокурорів, у тому числі вакантних та тимчасово вакантних;

-проводить добір кандидатів на посаду прокурора в установленому Законом України «Про прокуратуру» порядку;

-бере участь у переведенні прокурорів;

-розглядає дисциплінарні скарги про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснює дисциплінарне провадження;

-за результатами дисциплінарного провадження і за наявності підстав, передбачених цим Законом, приймає рішення про накладення на прокурора Офісу Генерального прокурора, обласної та окружної прокуратури дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора;

-здійснює інші повноваження, передбачені законом, у тому числі розглядає питання про звільнення прокурора з посади у випадках, встановлених Законом України «Про прокуратуру», розглядає скарги на відмову у призначенні прокурора на адміністративну посаду».

          Історія становлення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

    У Керівних принципах, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування (прийнято восьмим Конгресом ООН щодо попередження злочинності та поводження з правопорушниками, Гавана, Куба, 27 серпня – 07 вересня 1990), з приводу дисциплінарних стягнень вказано, що «особи, які здійснюють судове переслідування, мають право на справедливий розгляд», а розгляд питання «про накладення дисциплінарних стягнень на осіб, які здійснюють судове переслідування, гарантує об’єктивну оцінку і прийняття об’єктивного рішення» (пункти 21-22).

    У Рекомендації Rec (2000) 19 Комітету Міністрів ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального судочинства, ухваленій 6 жовтня 2000 року на 724-му засіданні заступників міністрів, передбачено обов’язки держав, які стосуються дисциплінарної відповідальності прокурорів. Перш за все держави мають вживати заходи для того, щоб дисциплінарна відповідальність публічних обвинувачів розглядалася відповідно до закону, процедура повинна гарантувати справедливу і об’єктивну оцінку (підпункт «е» пункту 5).

    У Висновку Консультативної ради європейських прокурорів (КРЄП) № 18 (2023) щодо рад прокурорів як ключових органів прокурорського самоврядування рекомендовано «враховувати інституційну цінність рад прокурорів як органів самоврядування для забезпечення ефективного та неупередженого функціонування органів прокуратури та окремих прокурорів шляхом прийняття ними незалежних рішень» (пункт 1 рекомендацій до Висновку).

    Із набранням чинності 15 квітня 2017 року положень Закону України «Про прокуратуру» щодо діяльності органів прокурорського самоврядування та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів суттєво змінився порядок дисциплінарної відповідальності прокурорів. До набрання чинності цими положеннями питання притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності вирішувалося одноособово керівником органу прокуратури. Унаслідок адаптації національного законодавства із міжнародними і європейськими стандартами створено та забезпечено функціонування колегіального незалежного органу з питань добору, переведення та дисциплінарної відповідальності прокурорів, унаслідок чого підвищено об’єктивність та прозорість здійснення відповідних процедур.

    Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів зареєстровано як юридичну особу 25 травня 2017 року. У подальшому, у зв’язку із набранням чинності 25 вересня 2019 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 року № 113-IX до 1 вересня 2021 року зупинено дію положень Закону України «Про прокуратуру», що регламентували роботу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Зазначеним Законом передбачалося, що голова та члени цієї Комісії вважаються звільненими з посади, а їх повноваження – достроково припиненими.

    Окрім того, назву «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» було змінено на «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження».

    Після реформи в органах прокуратури, розпочатої з прийняттям вказаного вище Закону № 113-ІХ, з 03 листопада 2021 року розпочав діяльність відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження. Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів» від 14 квітня 2022 року № 2203-ІХ, який набрав чинності 15 березня 2023 року, відповідному органу, що здійснює дисциплінарне провадження, повернуто колишню назву «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів».

    На теперішній час Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів повноцінно функціонує.

    Інформація про діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів наведена у рубриці «Нормативні акти та інші документи» (підрубрика «Звіти комісії») або за посиланням.

                           


Секретаріат Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

     Згідно з частиною першою статті 79 Закону України «Про прокуратуру» організаційне забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, здійснюється її секретаріатом, який відповідно до пункту 134 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, прийнятого всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року (із змінами), утворено в Офісі Генерального прокурора на правах структурного підрозділу.

    Основним завданням Секретаріату Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів є організаційне забезпечення діяльності цієї Комісії, включаючи забезпечення підготовки матеріалів та проведення засідань Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, інформаційне та аналітичне забезпечення її діяльності, облік та опрацювання даних про кількість вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів, підготовка матеріалів для проведення Комісією добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури й конкурсу на зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в органі прокуратури вищого рівня, підготовка та опрацювання документів, необхідних для виконання Комісією та членами Комісії своїх повноважень у дисциплінарному провадженні, підготовка проєктів рішень з питань, що належать до компетенції Комісії тощо.

    Секретаріат Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів не наділений компетенціями, що відносяться до компетенції Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та не втручається в діяльність цієї Комісії або її членів.

    Завдання і функції Секретаріату Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, права та обов’язки його працівників визначено у Положенні, які за погодженням з головою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів затверджено наказом Генерального прокурора.

 


                     СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
                 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (СЕКРЕТАРІАТУ)
   КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ ПРОКУРОРІВ

 

Начальник управління

МИКИТИН
Світлана Іванівна

(044) 200-79-25

Заступник начальника управління

ПОДКОПАЄВ

Сергій Васильович

 

Відділ організаційної та аналітичної роботи

Заступник начальника управління – начальник відділу

СКОБУНОВ
Владислав Михайлович

(044) 200-75-71

Заступник начальника відділу

ЯРМОНІК Олександр Володимирович

 

Відділ підготовки матеріалів щодо дисциплінарної
відповідальності та звільнення прокурорів з посад

Начальник відділу

КІЦНАК
Петро Олексійович

(044) 596-70-57

Заступник начальника відділу

СИНЯВСЬКИЙ
Андрій Володимирович

 

Відділ з питань добору та переведення прокурорів

Начальник відділу

КОНОНЕНКО
Світлана Анатоліївна

 

Заступник начальника відділу

ПАВЛОВА
Алла Михайлівна

(044) 200-74-04

 
КОНТАКТИ

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

Адреса:04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-б (вхід з боку вул. Білоруської)

E-mail:info@kdkp.gov.ua

Секретаріат Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Телефони:

(044) 200-74-04

(з питань добору та переведення прокурорів)

(044) 596-70-57

(з питань підготовки матеріалів щодо дисциплінарної відповідальності та звільнення прокурорів з посад)

(044) 200-79-20

(з питань документального забезпечення)