02.08.2019

Рішення №496пп-19


Про відмову в допуску до участі у конкурсі для зайняття посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№496пп-19

02 серпня 2019

Київ

Про відмову в допуску до участі у конкурсі для зайняття посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого  Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В., розглянувши заяви Савоніка Іллі Володимировича та Стефаніва Ростислава Михайловича про допуск їх до участі у конкурсі на зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в Генеральній прокуратурі України,

В С Т А Н О В И Л А:

Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної Комісії прокурорів (далі – Комісія) від 02.07.2019 № 489п-19 оголошено конкурс для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, прийом документів у межах якого здійснювався у період з 08.07.2019 по 12.07.2019. Станом на 12.07.2019 для участі у конкурсі кандидатами через офіційний веб-сайт Комісії надіслано 126 заяв до Генеральної прокуратури України на 11 вакантних (тимчасово вакантних) посад та 131 заяву до регіональних прокуратур на 61 вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурорів.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про прокуратуру», прокурор може бути переведений за його згодою до іншого органу прокуратури, у тому числі вищого рівня, на вакантну або тимчасово вакантну посаду. Переведення до органу прокуратури вищого рівня здійснюється за результатами конкурсу, порядок проведення якого визначається Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. Конкурс має включати в себе оцінку професійного рівня, досвіду, морально-ділових якостей прокурора та перевірку його готовності до здійснення повноважень в іншому органі прокуратури, у тому числі вищого рівня. Умовою участі прокурора в конкурсі є подання ним заяви про переведення, а також наявність відповідного стажу роботи на посаді прокурора, передбаченого частинами другою і третьою статті 27 цього Закону. Відповідний конкурс проводиться Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.
Відповідно до частини 3 статті 27 Закону України «Про прокуратуру» прокурором Генеральної прокуратури України може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше п’яти років.
Пунктом 3 Розділу І Порядку проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого рішенням Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії прокурорів 17 жовтня 2018 року № 241пп-18 (із змінами, внесеними рішенням Комісії від 20.02.2019 №48пп-19 та від 18.04.2019 № 131пп-19), до участі в конкурсі в порядку переведення допускаються: до Генеральної прокуратури України – прокурори місцевих прокуратур (військові прокурори військових прокуратур гарнізонів) та прокурори регіональних прокуратур (військові прокурори військових прокуратур регіонів), які мають стаж роботи в галузі права не менше п’яти років.
Установлено, що з 257 кандидатів, якими подано заяви на участь у конкурсі в порядку переведення до органів прокуратури вищого рівня, заяви подано 2 слідчими: слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління  прокуратури Дніпропетровської області Савоніком І.В. та старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Львівської області Стефанівим Р.М., які не є прокурорами в розумінні Закону України «Про прокуратуру».
Частиною десятою статті 131 Конституції України визначено, що відповідно до закону в системі правосуддя утворюються органи та установи для забезпечення добору прокурорів, їх професійної підготовки, оцінювання, розгляду справ щодо їх дисциплінарної відповідальності тощо.
Главою 3 Розділу VIII Закону України «Про прокуратуру» для забезпечення роботи органів прокуратури з вказаних питань утворено Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів.
Згідно з Конституцією та Законом України «Про прокуратуру» повноваження Комісії поширюються лише на прокурорів. Статус прокурора визначено у статті 15 цього Закону.
Як вбачається зі змісту статті 131-1 Конституції України, статей 2, 5 вказаного Закону, функції (повноваження) прокуратури України здійснюють виключно прокурори. На прокуратуру не можуть покладатися функції, які не передбачені Конституцією України.
У пункті 5 Розділу XIII Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII зазначено, що положення цього Закону, в тому числі статті 86, що регулює пенсійне забезпечення працівників органів прокуратури, поширюється на слідчих органів прокуратури до початку діяльності Державного бюро розслідувань.
З аналізу положень Закону України «Про прокуратуру» вбачається, що не всі положення цього Закону безумовно розповсюджуються на слідчих органів прокуратури. Так, на слідчих органів прокуратури не застосовуються положення статей 2, 5, частини п’ятої статті 8, 8-1, 15, 22-25 та інші.
Водночас приписи розділів V «Порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення прокурора з адміністративної посади», VI «Дисциплінарна відповідальність прокурора», VII «Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його повноважень на посаді», розділу VIII «Прокурорське самоврядування та органи, що забезпечують діяльність прокуратури» визначають повноваження Комісії виключно щодо прокурорів.
Крім того, за своїм статусом та повноваженнями прокурори та слідчі прокуратури є різними посадовими особами (пункти 15, 17 частини першої статті 3, статті 36, 40 Кримінального процесуального кодексу України, статті 2, 5, 15, 22-25 Закону України «Про прокуратуру»).
Положення пункту першого розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України, абзацу другого частини четвертої Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державне бюро розслідувань» в редакції від 12.05.2016, абзацу третього пункту 1 розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України після введення в дію частини п’ятої статті 216 цього Кодексу, не визначають повноважень Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо слідчих прокуратури.
Вичерпний перелік повноважень Комісії передбачено виключно Законом України «Про прокуратуру», який чітко визначає, що з початку діяльності Державного бюро розслідувань його положення не поширюються на слідчих органів прокуратури.
Зважаючи на те, що Савонік І.В., Стефанів Р.М. не є прокурорами місцевої (регіональної) прокуратури, вони не можуть бути допущені для зайняття посади прокурора Генеральної прокуратури України, оскільки не відповідають вимогам Закону України «Про прокуратуру».
На підставі викладеного, керуючись вимогами частини десятої статті 131 Конституції України, статтей 27, 38, пункту 5 Розділу XIII Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, пунктів першого розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України, абзацу другого частини четвертої Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державне бюро розслідувань» в редакції від 12.05.2016, абзацу третього пункту 1 розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України після введення в дію частини п’ятої статті 216 цього Кодексу (тобто з 20.11.2015),  пунктів 61, 63 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Порядком проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

Відмовити слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління  прокуратури Дніпропетровської області Савоніку Іллі Володимировичу в допуску до участі у конкурсі  для зайняття тимчасово вакантної посади прокурора відділу аналітичної роботи управління аналітичного забезпечення діяльності Генерального прокурора та перевірок стану організації прокурорської роботи Департаменту забезпечення діяльності керівництва Генеральної прокуратури України на час відпустки працівника для догляду за дитиною до 16.11.2020, а також  
старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Львівської області Стефаніву Ростиславу Михайловичу в допуску до участі у конкурсі  для зайняття вакантної посади прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України.


Головуючий    В. Грушковський 

Члени комісії:


   В. Архіпов

   А. Коваленко

   С. Нечепоренко

   Ю. Піцик

   С. Погребняк

   С. Сергійчук

   В. Шемчук

   В. Юсип