10.04.2019

Рішення №114зпз-19


Про внесення подання про звільнення прокурора Коржоса С.О. з посади

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№114зпз-19

10 квітня 2019

Київ

Про внесення подання про звільнення прокурора Коржоса С.О. з посади


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В., розглянувши лист прокурора Чернігівської області про звільнення прокурора Коржоса С.О. з посади начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прокуратури Чернігівської області,

В С Т А Н О В И Л А:

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) надійшов лист прокуратури Чернігівської області від 14.03.2019 № 11/1-119вих-19 щодо внесення подання про звільнення прокурора Коржоса Сергія Олександровича з посади начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прокуратури Чернігівської області на підставі пункту 1 частини першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру» через неможливість виконувати повноваження за станом здоров’я. 
Прокурор Чернігівської області про час та місце проведення засідання Комісії повідомлений належним чином, на засідання Комісії не з’явився. 
Заслухавши доповідача – члена Комісії Архіпова В.І., прокурора Коржоса С.О., дослідивши матеріали, отримані від прокуратури Чернігівської області, Комісією встановлено таке.
Прокурор Коржос С.О. 14.03.2019 подав прокурору Чернігівської області ОСОБА-1 заяву про звільнення з займаної посади та органів прокуратури Чернігівської області на підставі пункту 1 частини першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру». 
Коржос С.О., _______ року народження, старший радник юстиції, в органах прокуратури працює з грудня 2004 року, у прокуратурі Чернігівської області – з листопада 2006 року.
У період з 11.10.2017 по 14.03.2019 Коржос С.О. у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок неналежного стану здоров’я був відсутній на роботі 308 днів, виконував свої повноваження 101 день.
Наказом прокурора Чернігівської області від 06.06.2018 за № 174 к Коржоса С.О. призначено на посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прокуратури Чернігівської області.
Відповідно до пенсійного посвідчення № _______ Коржос С.О. з 04.07.2018 до 28.02.2019 отримував пенсію як особа з інвалідністю другої групи загального захворювання. 
Згідно з довідкою до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (далі – МСЕК) від 12.02.2019 серії ___ за № ___, виданою на підставі акту огляду МСЕК від 12.02.2019 за № ___, Коржосу С.О. до 01.03.2020 встановлено першу групу інвалідності. Відповідно до даних про умови та характер праці прокурор Коржос С.О. потребує епізодичної допомоги, відновної терапії та медичного спостереження.
Відповідно до статей 51, 52 Закону України «Про прокуратуру» прокурор може бути звільнений з посади в разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я за наявності медичного висновку, який надається медичною комісією, утвореною центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. Визнавши, що стан здоров’я унеможливлює здійснення прокурором протягом тривалого часу або постійно своїх повноважень, Комісія вносить подання про звільнення прокурора з посади особі, уповноваженій цим Законом приймати рішення про звільнення прокурора.
Під час прийняття рішення Комісія виходить з того, що порядок надання висновку, передбаченого ст. 52 Закону України «Про прокуратуру», ще не визначено, тому у вирішенні питання про звільнення прокурора Коржоса С.О. за станом здоров’я слід брати до уваги висновок про умови та характер праці, вказані у довідці МСЕК.
У ст. 5 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» зазначено, що порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю встановлюються на підставі висновку медико-соціальної  експертизи та з урахуванням здібностей до професійної і побутової  діяльності інваліда. Види і обсяги необхідного соціального захисту інваліда надаються у  вигляді індивідуальної програми медичної, соціально-трудової реабілітації і адаптації. Індивідуальна  програма  реабілітації є обов’язковою для виконання державними органами, підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями. 
Водночас чинне законодавство, зокрема Закон України «Про запобігання корупції», постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 «Про затвердження порядку спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» визначає, зокрема й для прокурорів, спеціальні вимоги до стану здоров’я.
Згідно з п. 27 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2019 № 1317 підставою для встановлення I групи інвалідності є стійкі, значно вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або уродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи, неспроможності до самообслуговування і спричиняють до виникнення потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі. До I групи належать особи з найважчим станом здоров'я, які повністю не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього нагляду, догляду або допомоги, абсолютно залежні від інших осіб у виконанні життєво важливих соціально-побутових функцій або які частково здатні до виконання окремих елементів самообслуговування.
Підстави та порядок для звільнення з посади за станом здоров’я судді (ст. 113 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») та прокурора (ст. 52 Закону України «Про прокуратуру») мають ідентичне врегулювання у законодавстві, тому під час прийняття цього рішення Комісією враховане рішення Вищої ради правосуддя від 27.06.2017 № 1860/0/15-17 «Про звільнення ОСОБА-2 з посади судді Диканського районного суду Полтавської області у зв’язку з неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров’я».
Комісією з урахуванням змісту довідки МСЕК, виданої Коржосу С.О., враховано, що характер та умови праці прокурора пов’язані з значними навантаженнями психологічного характеру, які неможливо уникнути шляхом створення спеціальних умов. Умови праці прокурора суперечать наведеним у довідці МСЕК рекомендаціям з реабілітації Коржоса С.О. 
Тобто Коржос С.О. неспроможний здійснювати повноваження прокурора за станом здоров’я. На цьому наполягає і сам Коржос С.О., і прокурор Чернігівської області у листі.
Стан здоров’я прокурора Коржоса С.О. унеможливлює здійснення ним протягом тривалого часу або постійно своїх повноважень прокурора.
Зазначені обставини свідчать про наявність підстав для внесення подання прокурору Чернігівської області про звільнення прокурора Коржоса С.О. з посади начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прокуратури Чернігівської області згідно з пунктом 1 частини першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру».
На підставі викладеного, керуючись статтями 51, 52, 77 Закону України «Про прокуратуру» та п. 146 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

Внести подання прокурору Чернігівської області про звільнення прокурора Коржоса Сергія Олександровича з посади начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прокуратури Чернігівської області на підставі пункту 1 частини першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру».
Копію рішення Комісії направити прокурору Чернігівської області та Коржосу С.О. 


Головуючий В. Грушковський

Члени Комісії

В. Архіпов

А. Коваленко

С. Костенко

С. Нечепоренко

Ю. Піцик
С. Погребняк

С. Сергійчук

В. Шемчук

В. Юсип